after white

Waterstof Werkt

Doorlopend leren en werken in de waterstofeconomie.  

De provincie Groningen wordt de komende jaren hét centrum van de waterstofeconomie. Waterstof als groene energiedrager is één van de fundamenten voor een duurzame toekomst. Miljarden investeringen zullen ingezet worden en vanuit Europa is Noord-Nederland uitgeroepen tot de eerste waterstofregio: Hydrogen Valley. Dit creëert grote kansen voor de regio: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde expertise in de regio van levensbelang.   

 

Het programma “Waterstof Werkt” realiseert op korte termijn een doorgaande leerlijn in de regio op het gebied van waterstof. Met opleidingen, trainingen en cursussen op mbo-, hbo-, wo- en post-initieel- (gevorderd professioneel) niveau. De betrokken onderwijsinstellingen in de regio werken samen aan een gecoördineerde aanpak. Alleen zo kunnen de doorgaande leerlijnen tot ontwikkeling komen en kan de synergie tussen de verschillende onderwijsniveaus worden bereikt.   

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden is cruciaal voor het succes. Onderwijsactiviteiten worden beter, intensiever en zullen vooral al tijdens het leertraject wederzijds worden afgestemd op de marktbehoefte en de investeringsopgave van de bedrijven in de regio. Het zorgt er bovendien voor dat het onderwijs, ook na afloop van het programma, blijvend geborgd is in de regio. Het regionale investeringsprogramma rond waterstof biedt grote kansen. Voor onze kennispositie en voor onze werkgelegenheid. De huidige sterke kennissector in Groningen op het gebied van energie en de energietransitie kan uitgroeien tot een Europees gezaghebbend kennissysteem op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek in waterstof.   

 

Facts: 

Projectduur:  2022-2027 

Projectomvang: € 7.177.610,-     

Bijdrage NPG: € 3.000.000,- 

 

Consortium: 

ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition


Co-financiers:
  

Techniek Nederland/Wijtechniek, Bouwend Nederland, Afeer, Stork, Shell Nederland, Gemeente Groningen, EBN, GasTerra, Gasunie, NAM, New Energy Coalition  

Gewenste resultaten: 

  • Een forse impuls voor het regionale onderwijs om gehoor te geven aan de opkomende kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder,  alsmede verder profilering van Groningen als waterstofregio;  
  • Meer aandacht voor de energietransitie en waterstof in de gehele Groningse onderwijsketen (po, vo, mbo, hbo, wo en post-initieel), door uitbouw en aanpassing van het curriculum, en het bieden van leertrajecten met het bedrijfsleven en andere stakeholders;  
  • Het opleiden van ruim 1.000 deskundigen in de komende 5 jaar, om de ontwikkeling van de waterstofeconomie te realiseren, waarvan ca. een-derde via bijscholing;  
  • Om- en bijscholing van ca. 325 bestaande energie-experts en hun opleiders, mede als eerste bijdrage om het banenverlies door afbouw van de gaswinning in Groningen op te vangen;  
  • Het faciliteren van tenminste 100 waterstof gerelateerde stageplekken voor mbo-studenten, 50 traineeships voor hbo-studenten bij de deelnemende bedrijven en organisaties, alsmede 125 studenten werkzaam in de Innovatie Werkplaats op EnTranCe;  
  • Versterkte samenwerking tussen de Groningse opleidingen en het bedrijfsleven om tot een meer vraaggestuurd kennisaanbod te komen en de waterstofinvesteringen, toepassingen en acceptatie in Groningen kracht bij te zetten; uitmondend in een “leergemeenschap”;  
  • Uitbouw van praktische onderzoeks- en trainingsactiviteiten (mbo, hbo, wo en post-initieel) om regionale investeringen te voorzien van benodigde kennis;  
  • Direct werkgelegenheid voor ca. 30 fte over de programmaperiode (met daarnaast nog multipliereffecten) voor de activiteiten die uit het programma voortvloeien;  
  • Een intelligente kennisdatabase voor waterstof die breed inzetbaar is, de doorlopende leerlijn ondersteunt en bijdraagt aan de onderzoeksactiviteiten en investeringsplannen;  
  • Ongeveer 40 publieksactiviteiten en 15 netwerkactiviteiten om de betrokkenheid bij en het draagvlak voor waterstof in de regio te vergroten.  

 

Talen: