after white

Groene Waterstof

Waterstof, geproduceerd uit duurzame energie, kan een grote rol spelen in de energietransitie. Het kan worden ingezet als groene grondstof of energiedrager in de industrie, in het energienet, in de gebouwde omgeving en in de transportsector. Daarvoor moeten we wel eerst de hele waterstofketen integraal verder ontwikkelen: de productie, de opslag, de distributie en de toepassingen in de markt.

Noord-Nederland is een uitermate geschikte regio om een integrale waterstofeconomie gestalte te geven. We hebben grote hoeveelheden duurzame energie, een diepzeehaven, de kennis om deze energie om te zetten in waterstof, de gasinfrastructuur om die waterstof te vervoeren en de industrie om de waterstof vervolgens te gebruiken. Bovendien hebben de overheden, de industrie, ondernemers en kennisinstellingen in de regio een breed gedragen gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van Noord-Nederland als zogenaamde Hydrogen Valley. New Energy Coalition heeft hiervoor samen met Waterstofambassadeur professor Ad van Wijk een roadmap naar een bloeiende Noordelijke waterstofeconomie opgesteld.

 

Verbinden van waterstofpartijen

New Energy Coalition stimuleert innovatie en investeringen door mee te werken aan een testomgeving voor de hele waterstofketen, in de energieproeftuin van EnTranCe en in de industrie. We geven advies over toepassingsmogelijkheden, economische kansen en regelgeving. We faciliteren kennisdeling, door onderwijs, onderzoek en andere activiteiten te faciliteren. En onze belangrijkste rol is het verbinden van partijen en initiatieven in de waterstofketen. New Energy Coalition ondersteunt daarnaast bij lobby-activiteiten, bijvoorbeeld voor meer wind op zee.

New Energy Coalition brengt partijen met elkaar in contact en zorgen dat er een echte verbinding ontstaat. Zodat partijen elkaar leren kennen en echt gaan samenwerken. Zo helpen we de waterstofeconomie in de regio en daarbuiten, en daarmee de energietransitie, echt op weg.

- Patrick Cnubben

HEAVENN & Hydrogen Valley

New Energy Coalition is de aanjager van HEAVENN, een zesjarig Europees programma van FCH-JU waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan een waterstofeconomie in Noord-Nederland. HEAVENN staat voor ‘H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands‘ en is de eerste Hydrogen Valley van Europa. Van grootschalige productie van waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om een woonwijk te verwarmen. Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. De regio staat internationaal op de kaart als dé voorbeeldregio voor waterstof. De ontwikkelde kennis en concepten kunnen in andere Europese regio’s uitgerold worden. Zie ook website HEAVENN

In onderstaande video wordt het Hydrogen Valley concept uitgelegd.

Waterstof in Noord-Nederland

Een waterstofeconomie in Noord-Nederland is allang geen droom meer. Noord-Nederland laat zien dat waterstof realiteit is en als energiedrager een belangrijke rol in de energievoorziening van de toekomst gaat spelen. Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen werken hier elke dag hard aan. Onderstaande artikelen geven een bredere kijk op de ontwikkelingen in de eerste Hydrogen Valley van Europa.

 

Drs. Ing. P.A.J.P. Cnubben

Programmamanager 'groene moleculen'

Patrick is zo'n 20 jaar actief op het gebied van energie en richt zich op de ontwikkeling van projecten op het gebied van (biogene) energiedragers zoals Groen Gas, (Bio)LNG en Waterstof. Het faciliteren van business development - van ideeëngeneratie via de realisatiefase naar de operationele fase - met en binnen industriële clusters in Noord-Nederland staan centraal.

Expertises: Samenwerking met regio's rond de Noordzee en daarbuiten Acquisitie van innovatie- en investeringsprojecten op het gebied van bio(LNG), waterstof en duurzame gassen
Talen: