after white

EU-subsidie voor ontwikkeling vergassingstechnologie Noord-Holland

Gepubliceerd op in Groene Moleculen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie stelde onlangs € 996.000 beschikbaar ten behoeve van het project ‘Duurzame Moleculen’. De Provincie Noord-Holland stelt daarbij € 300.000 beschikbaar als cofinanciering. De totale subsidie voor het project bedraagt daarmee bijna € 1,3 miljoen euro. Het project ‘Duurzame Moleculen’ is opgezet door Expertisecentrum InVesta (Alkmaar) in nauwe samenwerking met New Energy Coalition. Samen met consortiumpartners  worden de komende jaren verschillende demonstratieprojecten gerealiseerd. 

New Energy Coalition richt zich op een duurzame toekomst door het helpen versnellen van de energietransitie, op nationaal en internationaal niveau. Daarbij is de noordelijke energie-regio (Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland Noord) de perfecte broedplaats en proeftuin voor energie-innovaties. De verkregen kennis en resultaten zijn/worden beschikbaar gesteld ten dienste van allen.

 

Voor de transportsector en (chemische) industrie die hoge-temperatuurwarmte nodig hebben, zijn duurzame moleculen (gassen) essentieel om te kunnen verduurzamen. Bij InVesta werken verschillende partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren. Met de bijna 1,3 miljoen euro subsidie voeren de partners in het projectconsortium verschillende projecten uit om energie-innovaties te versnellen.

Doelstellingen van het consortium
InVesta is een netwerkorganisatie waar overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen nauw samenwerken.  Samen met consortiumpartners in ‘Duurzame Moleculen’, Biolake, Sustenso, GP Groot (Hynoca) en TNO, worden de komende jaren demonstratieprojecten gerealiseerd. Hogeschool Inholland is bij alle projecten betrokken als kennispartner, waarbij stagiairs, afstudeerders en (multidisciplinaire) projectgroepen van studenten werken aan vraagstukken en opdrachten. InVesta is penvoerder van het project en biedt de projecten de benodigde faciliteiten en infrastructuur. New Energy Coalition zal de projecten ondersteunen in de realisatie.

Het projectconsortium Duurzame Moleculen heeft de volgende doelstellingen:

  • Versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’, waterstof en CO2 mogelijk maken;
  • Verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie;
  • Versterken van het energiecluster in de regio Alkmaar door het creëren van werkgelegenheid. Kennisontwikkeling en samenwerking tussen onderwijs en de praktijk.

 

Reacties n.a.v. de toekenning van de projectsubsidies:

Peter Simões, directeur van InVesta: “We zijn heel blij met de toekenning van deze subsidie. Hiermee gaan vier projecten van start, waarmee de activiteiten van InVesta in de Boekelermeer de komende jaren in een stroomversnelling komen.”

Elly Konijn, wethouder van gemeente Alkmaar: “Het bundelen van al deze energie-innovaties op één plek versnelt en stimuleert de groei van kennis op dit gebied. En dat is een mooie ontwikkeling in het licht van Alkmaar kennisstad. Mooi om te zien dat met het betrekken van Inholland Alkmaar er een verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.”

Edward Stigter, gedeputeerde Energie en Klimaat provincie Noord-Holland: “Wij juichen deze ontwikkeling enorm toe. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren, zetten wij als provincie in op een optimale energiemix. Daar hebben we dit soort innovaties hard bij nodig.”

Joep Sanderink, projectmanager bij New Energy Coalition: “Om het volledige energiesysteem te vergroenen zullen we naast elektriciteit uit wind en zon ook de gassen en vloeistoffen moeten verduurzamen. Deze demonstratieprojecten zijn bij uitstek een stap in de juiste richting om ook te komen tot groene moleculen”.

Demonstratieprojecten
Consortiumpartners Biolake, Sustenso, GP Groot en TNO gaan verschillende demonstratieprojecten uitvoeren met de subsidie:

Project 1
Biolake zal een demo-installatie (torrefactiesysteem) realiseren die groene reststromen omzet naar hoogwaardige biobrandstof. De EFRO-subsidie wordt gebruikt om de huidige demonstratie installatie in Wieringerwerf te verplaatsen naar de testlocatie van InVesta in Alkmaar, met als doel de installatie te testen en te verbeteren. Bij een positief resultaat van deze Biolake-demonstratie kan de installatie verder worden opgeschaald en commercieel worden ingezet. Het project draagt bij aan de snelle verwerking van, nu nog, moeilijk verwerkbare reststromen tot duurzame biopellets.

Project 2
In het Zeewier-project wordt via een bestaand vergassingssysteem zeewier omgezet naar gas. Zeewier is een nieuwe grondstof voor dit systeem. TNO zal haar kleinschalige onderzoeks- en testfaciliteit beschikbaar stellen op de testlocatie van InVesta in Alkmaar. TNO en studenten van Inholland gaan een belangrijke bijdrage leveren in de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast maakt TNO gebruik van het zeewierlab in Petten waar TNO met partners de nieuwste technologieën ontwikkelt voor de omzetting van biomassa naar groene energie en grondstoffen.

Project 3
Sustenso Boekelermeer bouwt een installatie waar via vergisting agrarische restromen in biogas worden omgezet. Vervolgens wordt dat op innovatieve wijze met behulp van algen opgewerkt naar groengas. De CO2 dat normaal gesproken vrijkomt in het proces wordt nu vastgelegd in algen en opgewerkt naar een hoogwaardig natuurlijk product (Spirulina).

Project 4
Binnen het HYNOCA-demonstratieproject worden verschillende biomassa stromen via een innovatief thermisch proces omgezet naar waterstof dat in de transportsector kan worden ingezet. De afzet vindt plaats via het NXT-tankstation van GP Groot in de Boekelermeer. Naast waterstof zal uit de koolstofcomponent van biomassa speciale biochar worden geproduceerd. Biochar kan worden ingezet als bodemverbeteraar, het circulair maken van meststoffen en het maken van een grondstof voor bio-composiet.

 

Talen: