after white

Systeemintegratie

Traditioneel kent het energiesysteem een relatief eenvoudige keten met beperkte schakels en spelers: energie wordt centraal geproduceerd en naar de eindgebruiker gebracht. De energietransitie zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in het energiesysteem. Het systeem kent meer decentrale energieopwekkers, meer diversiteit in aanbod, en het energiegedrag en – behoefte wordt complexer. Dit vraagt om meer maatwerk en een goede inpassing in het energiesysteem en de maatschappij.

Dit veranderende speelveld vergt een modern en veerkrachtig systeem met een keten van dragers, spelers en schakels om de stabiliteit te waarborgen, kosten te verlagen en draagvlak te waarborgen. Belangrijke voorwaarden voor duurzame energie investeringen, banen en bedrijvigheid. Hiervoor is nieuwe kennis en samenwerking nodig. Nadruk ligt op geïntegreerde systemen, om tot betrouwbare, betaalbare en duurzame ketens van energieproductie en -verbruik te komen. Zowel Europees als nationaal wordt stevig ingezet op CO2-reductie, waardoor het systeem verder zal verduurzamen en diversifiëren.

Binnen systeemintegratie richten wij ons op twee (regio)specifieke speerpunten:

1) New Energy EcoSystems

Binnen de New Energy EcoSystems focussen wij ons op drie soorten ecosystemen: de bebouwde omgeving, netcongestie en agro-energie.

De bebouwde omgeving: Ongeveer een kwart van het energiegebruik gaat naar de bebouwde omgeving. Het is een hele opgave dit te verduurzamen, omdat hier veel (sociale) actoren bij betrokken zijn en het om ingrijpende maatwerk-oplossingen gaat.

Netcongestie: Door beperkte netcapaciteit en toenemende zon- en windenergie, wordt het steeds lastiger duurzame elektriciteit goed in het systeem te passen. Dit remt de ontwikkeling en vraagt om gebiedsgerichte oplossingen, met opslag en/of koppeling aan afnemers.

Agro-energie: De agrarische sector is relatief sterk vertegenwoordigd in onze regio. Door diverse grondstofstromen en specifieke energiebehoeften zijn veel boerenbedrijven een opzichzelfstaand ecosysteem en staan door onder meer de stikstof-emissie onder druk.

2) New Energy Hubs

Binnen de New Energy Hubs focussen wij ons op drie soorten hubs: de Noordzee, hergebruik van het gasinfrastructuur en circulaire industrie.

Noordzee: Gezien de ligging is de Noordzee-regio gepositioneerd voor de ontwikkeling van wind-op-zee. Hieromheen heeft zich een stevig bedrijfs- en kenniscluster ontwikkeld als het gaat om de positie van de havens, koppelingen met bestaande infrastructuur, en de (chemische) industrie.

Hergebruik gasinfrastructuur: Door afbouw van de gaswinning gaan bestaande winnings- en zuiveringsinstallaties sluiten. Dit biedt kansen voor herbestemming als duurzame energiehubs. Op die locaties is vaak (regeltechnische) ruimte en waardevolle infra aanwezig, die kan worden benut om duurzame energie te produceren en transporteren.

Circulaire industrie: De (chemische) industrie is grootgebruiker van fossiele brandstof, voor processen en eigen energievoorziening. Hier ligt een grote verduurzamingsopgave. Dit kan door de overstap naar hernieuwbare bronnen en het creëren van duurzame kringlopen.

De energietransitie is modegevoelig. De ene keer is stadsverwarming of groen gas de heilige graal, een ander moment is het de warmtepomp of waterstof. De kracht van New Energy Coalition is onze kennis van het energiesysteem als geheel én van alle onderdelen afzonderlijk. Zo zorgen we dat we niet met rages meegaan, maar per situatie verstandig kiezen uit alle verschillende opties.

- Mark de la Vieter

Ir. Drs. Mark de la Vieter

Coördinator Systeemintegratie

Mark de la Vieter heeft een achtergrond in Scheikundige Technologie en Bedrijfskunde en is coördinator systeemintegratie bij New Energy Coalition. Mark is expert op het gebied van slimme energienetten en het ontwikkelen van geïntegreerde business cases voor duurzame energiesystemen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar en manager van complexe Horizon 2020-projecten.

Expertises: Offshore hoogspanningsnetten Energie opslag Projectfinanciering Business cases Horizon 2020 Energiemarkten Vraagrespons

Bundelen van kennis en kunde

De kennisuitbouw richt zich vooral op modellering (sociaal, technisch, economisch) en benodigde processen voor samenwerking, draagvlak/gedrag en besluitvorming om tot optimale configuraties te komen. Door deze kennis en kunde te bundelen en delen, kan het ook elders worden toegepast en benut voor nieuwe marktmodellen, technologieën, beleid en regelgeving.

Hieronder vind je een overzicht van (internationale) projecten waar wij werken aan ontwikkelingen binnen systeemintegratie:

Talen: