after white

Groene Waterstofeconomie

Waterstof, geproduceerd uit duurzame energie, kan een grote rol spelen in de energietransitie. Het kan worden ingezet als groene grondstof of energiedrager in de industrie, in het energienet, in de gebouwde omgeving en in de transportsector. Daarvoor moeten we wel eerst de hele waterstofketen integraal verder ontwikkelen: de productie, de opslag, de distributie en de toepassingen in de markt.

Noord-Nederland is een uitermate geschikte regio om een integrale waterstofeconomie gestalte te geven. We hebben grote hoeveelheden duurzame energie, de kennis om deze energie om te zetten in waterstof, de gasinfrastructuur om die waterstof te vervoeren en de industrie om de waterstof vervolgens te gebruiken. Bovendien hebben de overheden, de industrie, ondernemers en kennisinstellingen in de regio een breed gedragen gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van Noord-Nederland als Hydrogen Valley. New Energy Coalition werkt met Waterstofambassadeur professor Ad van Wijk aan een roadmap naar een bloeiende Noordelijke waterstofeconomie.

Verbinden van waterstofpartijen

We stimuleren innovatie en investeringen door mee te werken aan een testomgeving voor de hele waterstofketen, in de energieproeftuin EnTranCe en in de industrie. We geven advies over toepassingsmogelijkheden, economische kansen en regelgeving. We faciliteren kennisdeling, door onderwijs, onderzoek en andere activiteiten te faciliteren. En onze belangrijkste rol is het verbinden van partijen en initiatieven in de waterstofketen.

New Energy Coalition speelt in de waterstofwereld de rol van postillion d’amour: we brengen partijen met elkaar in contact. Dat is niet gewoon een telefoonnummer doorgeven. We zorgen dat er een echte verbinding ontstaat, dat partijen elkaar leren kennen en echt gaan samenwerken. Zo helpen we de waterstofeconomie in de regio en daarbuiten, en daarmee de energietransitie, echt op weg.

- Patrick Cnubben

Hydrogen Valley

New Energy Coalition is de aanjager van Hydrogen Valley, een zesjarig Europees programma waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan waterstof in Noord-Nederland. Van grootschalige productie van waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om een woonwijk te verwarmen. Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. De regio staat hierdoor internationaal op de kaart als dé voorbeeldregio voor waterstof.

Bekijk hier de video over Hydrogen Valley.

New Energy Coalition ondersteunt daarnaast bij lobby-activiteiten, bijvoorbeeld voor meer wind op zee. En we informeren het grote publiek over de mogelijkheden van waterstof. Zo ondersteunen wij Missie H2 om het belang en de kansen die waterstof biedt demonstraties rond de ‘Waterstof Spelen’ in Tokyo in 2020.

Drs. Ing. P.A.J.P. Cnubben

Manager H2 Patrick is al meer dan 17 jaar actief op het gebied van energie en richt zich op de ontwikkeling van projecten op het gebied van (biogene) energiedragers zoals Groen Gas, (Bio)LNG en Waterstof. Het faciliteren van business development - van ideeëngeneratie via de realisatiefase naar de operationele fase - met en binnen industriële clusters in Noord-Nederland staat centraal. Expertises: samenwerking met andere regio's rond de Noordzee en daarbuiten Acquisitie van innovatie- en investeringsprojecten op het gebied van: Bio(LNG), Waterstof en Duurzame gassen
Talen: