Disclaimer New Energy Coalition

New Energy Coalition verzoekt bezoekers van haar website deze disclaimer goed door te nemen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website. Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht en de Nederlandse rechter is bevoegd.

De inhoud van deze website is louter informatief. New Energy Coalition heeft alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website juist is op het moment van publicatie. New Energy Coalition aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit mogelijke fouten of onvolledigheden op deze website. Alle bezoekers die gebruik maken van de informatie op deze website doen dit geheel
op eigen risico.

New Energy Coalition is rechthebbende ten aanzien van alle merkrechten (zoals handelsnamen en logo’s) die op deze website staan. New Energy Coalition draagt geen rechten over, noch verleent zij enige licenties, direct of stilzwijgend, ten behoeve van deze website. De auteursrechten op werken in de zin van de Auteurswet berusten uitsluitend bij New Energy Coalition. Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, gewijzigd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van New Energy Coalition, behoudens wettelijke uitzonderingen. Het bedoelde gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, de distributie van de gehele of een deel van de inhoud van deze website aan derden (inclusief distributie voor gebruik in een bibliotheek, archief of soortgelijke dienst).

New Energy Coalition behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website, inclusief deze voorwaarden, op elk moment te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en bij te werken zonder voorafgaande aankondiging.

New Energy Coalition aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op websites van derden waartoe via hyperlinks direct toegang kan worden verkregen, noch aanvaardt New Energy Coalition aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks.

In geval van vragen, kun je contact opnemen met ons via e-mail.

N.B. Deze disclaimer is opgesteld in het Nederlands en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze disclaimers, prevaleert de Nederlandse disclaimer.

Versie mei 2018.

Talen: